ساختار سازمانی همایش

درباره کنگره > ساختار سازمانی همایش >

رئیس کنگره: دکتر علی شریفی، متخصص اعصاب و روان، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دبیرعلمی
داخل کشور: دکتر مهدی فتحی، فلوشیپ فوق تخصص بیهوشی قلب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قائم مقام دبیر علمی: دکتر عنایت الله شهیدی، پزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دبیر اجرایی
داخل کشور: دکتر فروزان پاسالار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خارج کشور: برنهارد ترنکل، انجمن هیپنوتیزم جهانی
مدیر دبیرخانه
حمیده ناصح، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسئول سایت
حمیده ناصح-کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
اعضای کمیته اجرایی
دکتر سعادت الله روحانی، پزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
محمد صابری، کارشناس ارشد روانشناسی، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
محمد کاظم طباطبایی، کارشناس ارشد روانشناسی، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
راحله سادات فاضلی فرد، کارشناس تغذیه، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
اسما فرج الهی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
مصطفی قادری، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
علیرضا پهلوان-انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران